ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนศึกษานารี
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2567-ศึกษานารี
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ 15 เมษายน 2567 เวลา : 19:21
 ม.ต้น รวม
   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 288
   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น (EP) 99
   ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 67
   ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ) 660
   ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ) 72
รวมทั้งหมด   1186
 ม.ปลาย รวม
   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE) 170
   ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 150
   ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 44
   ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 67
   ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น) 42
รวมทั้งหมด   473
 [ม.ต้น] (รับ 60 คน)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 0 29 29
 11 ก.พ. 2567 0 161 161
 12 ก.พ. 2567 0 49 49
 13 ก.พ. 2567 0 28 28
 14 ก.พ. 2567 0 21 21
รวม  0 288 288
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น (EP)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 0 18 18
 11 ก.พ. 2567 0 36 36
 12 ก.พ. 2567 0 13 13
 13 ก.พ. 2567 0 13 13
 14 ก.พ. 2567 0 19 19
รวม  0 99 99
 [ม.ต้น] (รับ 20 คน)
  • ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 57 57
 10 มี.ค. 2567 0 10 10
รวม  0 67 67
 [ม.ต้น] (รับ 333 คน)
  • ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 250 250
 10 มี.ค. 2567 0 237 237
 11 มี.ค. 2567 0 110 110
 12 มี.ค. 2567 0 46 46
 13 มี.ค. 2567 0 17 17
รวม  0 660 660
 [ม.ต้น] (รับ 37 คน)
  • ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 36 36
 10 มี.ค. 2567 0 21 21
 11 มี.ค. 2567 0 6 6
 12 มี.ค. 2567 0 6 6
 13 มี.ค. 2567 0 3 3
รวม  0 72 72
 [ม.ปลาย] (รับ 60 คน)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 0 45 45
 11 ก.พ. 2567 0 10 10
 12 ก.พ. 2567 0 25 25
 13 ก.พ. 2567 0 43 43
 14 ก.พ. 2567 0 47 47
รวม  0 170 170
 [ม.ปลาย] (รับ 20 คน)
  • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 48 48
 10 มี.ค. 2567 0 48 48
 11 มี.ค. 2567 0 31 31
 12 มี.ค. 2567 0 11 11
 13 มี.ค. 2567 0 12 12
รวม  0 150 150
 [ม.ปลาย] (รับ 5 คน)
  • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 24 24
 10 มี.ค. 2567 0 9 9
 11 มี.ค. 2567 0 4 4
 12 มี.ค. 2567 0 5 5
 13 มี.ค. 2567 0 2 2
รวม  0 44 44
 [ม.ปลาย] (รับ 10 คน)
  • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 33 33
 10 มี.ค. 2567 0 16 16
 11 มี.ค. 2567 0 7 7
 12 มี.ค. 2567 0 7 7
 13 มี.ค. 2567 0 4 4
รวม  0 67 67
 [ม.ปลาย] (รับ 5 คน)
  • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 9 มี.ค. 2567 0 15 15
 10 มี.ค. 2567 0 13 13
 12 มี.ค. 2567 0 10 10
 13 มี.ค. 2567 0 4 4
รวม  0 42 42